african 3476371 1280Het nieuwe decreet socio-cultureel volwassenenwerk  heeft een grote impact op vele organisaties in het werkveld. 

Ook het Rodenbachfonds moet zich voorbereiden op grote veranderingen en verwachtingen binnen het verenigingsleven.  

Samen met onze afdelingen en leden willen we toewerken naar een nieuwe toekomst voor onze werking.

In dit artikel trachten we in grote lijnen uit te leggen wat dit nieuwe decreet inhoudt, maar uiteraard verwijzen we voor meer uitleg door naar de koepelorganisaties De Federatie en Socius.

Het nieuwe decreet beoogt organisaties te ondersteunen die een werking ontplooien die relevant is voor Vlaanderen. Organisaties moeten kiezen voor minstens twee van volgende functies : cultuurfunctie, leerfunctie, gemeenschapsvormende functie en maatschappelijke bewegingsfunctie. Zij kunnen zelf vrij die combinatie kiezen waarmee ze het best hun eigen missie en werking kunnen realiseren.

Tevens wordt elke organisatie volgens het decreet gestimuleerd om drie rollen op te nemen.

De verbindende rol verwijst naar de relatie tussen mensen in een open vertrouwensvolle dialoog met wederzijds respect en begrip.  De tweede rol die het Rodenbachfonds wil vervullen richt zich op het kritisch burgerschap.  Vanuit haar landelijke positie wil het Rodenbachfonds mensen aansporen en motiveren om na te denken over en deel te nemen aan het maatschappelijk debat volgens de principes van de democratie en in overeenstemming met de universele Rechten van de Mens.

De derde rol, de laboratoriumrol verwijst naar processen van maatschappelijke verandering door innoverende praktijken en experiment met nieuwe methodes.

Rodenbachfonds ontwikkelt en versterkt haar missie en visie in de lijn van een Vlaams labo voor lokale solidariteit.  Het werkt voor en met mensen die samen een inclusieve samenleving willen realiseren. Daarin is de Nederlandse taal verbindend. Het Rodenbachfonds brengt mensen samen en in beweging rond cultuur in Vlaanderen, die ieder vanuit zijn eigenheid vorm geeft. Door van elkaar te  leren en samen te creëren werkt het vanuit het lokale niveau aan een samenleving, waarin plaats is voor iedereen.